Orosirian

Official stratigraphy: Proterozoic / Paleoproterozoic / Orosirian