Georgii Pavlovich Radchenko

Alternative spelling: Георгий Павлович Радченко

Standard form: Radcz.

Author LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:auth:41

Flourished around: 1933

IPNI ID: 25211-1

New names

Citations in Fossil Plant Names

Radchenko, G. P. (1955): Rukovodyashchie formy verkhnepaleozoyskoy flory Sayano-Altayskoy oblasti. in Khalfin, L. L.: Атлас руководящих форм ископаемых фауны и флоры Западной Сибири, том II/ Atlas rukovodyashchikh form iskopaemykh fauny i flory Zapadnoy Sibiri, tom II. Gosudarstvennoe nauchno-tekhnicheskoe izdatel'stvo literatury po geologii i okhrane nedr, Moscow: 42–153 + pls 8–14.

Comments

Use comments to notify PFNR administrators of mistakes or incomplete information relevant to this record.