Rukovodyashchie formy verkhnepaleozoyskoy flory Sayano-Altayskoy oblasti

Original title: Руководящие формы верхнепалеозойской флоры Саяно-Алтайской области

Reference LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:ref:17

Author: G. P. Radchenko

Full citation: Radchenko, G. P. (1955): Rukovodyashchie formy verkhnepaleozoyskoy flory Sayano-Altayskoy oblasti. in Khalfin, L. L.: Атлас руководящих форм ископаемых фауны и флоры Западной Сибири, том II/ Atlas rukovodyashchikh form iskopaemykh fauny i flory Zapadnoy Sibiri, tom II. Gosudarstvennoe nauchno-tekhnicheskoe izdatel'stvo literatury po geologii i okhrane nedr, Moscow: 42–153 + pls 8–14.

Published: 1955

Published in: Khalfin, L. L.: Атлас руководящих форм ископаемых фауны и флоры Западной Сибири, том II/ Atlas rukovodyashchikh form iskopaemykh fauny i flory Zapadnoy Sibiri, tom II

Publisher: Gosudarstvennoe nauchno-tekhnicheskoe izdatel'stvo literatury po geologii i okhrane nedr, Moscow

Pages: 42–153 + pls 8–14

New names or combinations

Comments

Use comments to notify PFNR administrators of mistakes or incomplete information relevant to this record.