Abacodendron lutuginii Radcz.

Plant Fossil Names Registry Number: PFN000024

Act LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:act:24

Author: G. P. Radchenko

Rank: species

Reference: Radchenko, G. P. (1955): Rukovodyashchie formy verkhnepaleozoyskoy flory Sayano-Altayskoy oblasti. in Khalfin, L. L.: Атлас руководящих форм ископаемых фауны и флоры Западной Сибири, том II/ Atlas rukovodyashchikh form iskopaemykh fauny i flory Zapadnoy Sibiri, tom II. Gosudarstvennoe nauchno-tekhnicheskoe izdatel'stvo literatury po geologii i okhrane nedr, Moscow: 42–153 + pls 8–14.

Name is type for

Comments

Use comments to notify PFNR administrators of mistakes or incomplete information relevant to this record.