Authors


Ulla Kaasalainen (Kaasalainen) fl. 2018

Matthias Kaever (Kaever)

Paul Ernst Ewald Kaiser (Kaiser) *1857 - †1935

Yui Kajita (Y.Kajita) fl. 2021

R.M. Kalgutkar (Kalgutkar) fl. 1995

Milada Kalibová (Kalibová) *1925 - †2012

Dashrath K. Kapgate (Kapgate) fl. 2021

Ranajit Kumar Kar (R.K.Kar) *1936

Ratan Kar (R.Kar)

Eliise Kara (Kara)

Eugeny V. Karasev (Karasev) *1982

Jakub Karch (Karch)

Nikolay Kardjilov (Kardjilov) fl. 2019

Kamal Haji Karim (K.H.Karim) fl. 2018

George Henry Herman Karsten (G.Karst.) *1863 - †1937

Harold Victor Kaska (Kaska)

Tomoyuki Katagiri (T.Katag.)

Masahiro Kato (M.Kato) *1946

Georg Friedrich Kaulfuss (Kaulf.) *1786 - †1830

Pauline S. Kavali (Kavali) fl. 2021

Total records: 87