Authors


Atsushi Yabe (A.Yabe) fl. 2018

Mariko Yamada (M.Yamada) fl. 2015

Takae F. Yamada (T.F.Yamada) fl. 2019

Toshihiro Yamada (Tosh.Yamada) fl. 2002

Defei Yan fl. 2021

Jie Yang (Jie Yang)

Tao Yang (Tao Yang)

Xiao-Nan Yang (X.N.Yang) fl. 2018

Yong Yang (Y.Yang) *1974

Demet Kıran Yıldırım (D.K.Yıldırım) fl. 2020

Lei-Ming Yin (L.M.Yin)

Pengfei Yin (P.Yin)

Suxin Yin fl. 2021

Ya-Fang Yin (Y.F.Yin) fl. 2018

Jianxin Yu (Jian X.Yu) fl. 2018

Jingxian Yu (J.X.Yu) fl. 1983

Yang Yu (Y.Yu)

Xiu-Cai Yuan (Yuan)

Ning Yue

Total records: 19