Authors


Roger Wodehouse (Wodehouse) *1889 - ✝1978

Elzbieta Worobiec (E.Worobiec) fl. 2018

S. Q. Wu (S.Q.Wu)

Fei-Xiang Wu (F.-X.Wu)

Yan Wu (Wu)

Jörg Wunderlich (J.Wund.)

San-Ping Xie (Xie)

Aowei Xie (A.Xie)

Yusheng Xing (Xing)

Dehe Xing (D.Xing) fl. 2008

Hong-He Xu (Xu)

Qingqing Xu (Q.Xu)

Jin-Zhuang Xue (J.Z.Xue) fl. 2018

Atsushi Yabe (Yabe)

Toshihiro Yamada (To.Yamada) fl. 2007

Defei Yan (Yan)

Xiao-Nan Yang (X.N.Yang) fl. 2018

Jie Yang (Jie Yang)

Ya-Fang Yin (Y.F.Yin) fl. 2018

Jianxin Yu (J.Yu)